6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Çok Çilek'ten almış olduğunuz hizmetler kapsamında bildirdiğiniz veya  sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Çok Çilek Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: 

Kişisel verileriniz, sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; Çok Çilek hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, hizmet teklifi, raporlama, değerlendirme faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: 

Kişisel verileriniz Çok Çilek birimleri görüşmeleri, internet araçlarımız, çağrı merkezimiz, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Destek hizmeti aldığımız sair şirketler vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Ayrıca, Web sitemizin kullanımı (tarama) aracılığıyla bir araya getirilen bilgileriniz toplanır ve işleme tabi tutulur. Bu bilgiler, ziyaretçi kimliği (ID), ziyaret tarih ve saati, kullandığınız tarayıcı tipi, İnternet Protokol Adresi (IP adresi) ve ziyaret edilen sayfaların yanı sıra Web sitemizden indirdiğiniz dosya türü ile ilgili verileri de içerebilir. Bu veriler, çerez (cookie - metin dosyası) kullanımı esnasında elde edilebilir. Çerez dosyası, bir Web sitesi yazılımı uygulaması tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler giriş kodu, parola ve tercihler de dâhil olmak üzere bir dizi bilgiler içerebilir. Çerezlerin kullanımı, tarama tercihlerinizin kaydını tutarak, sizlere daha hızlı ve daha fazla kişiselleştirilmiş hizmetler sunar.

İnternet tarayıcınız, tanımlama bilgilerini (çerezleri) otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmış olabilir. Sabit diskinize gönderilen tüm çerez dosyaları hakkında bilgi sağlamak için İnternet tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Çerez dosyalarının reddedilmesi için internet tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz, böylece geçmiş uygulamalarınızı, Web sitemizde azaltabilir ya da bazı bölümlere erişimi önleyebilirsiniz. Ayrıca, önerilen içerik ve hizmetlerimizi geliştirmek için veya istatistiksel amaçlı kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: 

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere Çok Çilek aktarılabilecektir.

KVKK’ nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: 

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’ nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Üçüncü taraf web sitelerine linkler (bağlantılar)

Web sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin gizlilik politikaları için herhangi bir sorumluluk kabul edilmez ve hiç bir şekilde, bu Web sitelerinin yürürlükte olan veri koruma uygulamalarının ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı garanti edilmez. Herhangi bir kişisel veri açıklamadan önce bu sitelerin her birinin gizlilik politikasını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Feragat:

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Çok Çilek tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Çok Çilek  hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Çok Çilek, diğer personelleri ve yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve  yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm bilgileri, sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Çok Çilek  ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca firmalar ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Yasal Uyarı metni esas olup, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

WEB SİTEMİZE ERİŞEREK, YUKARIDA AÇIKLANDIĞI GİBİ, VERİ TOPLAMA VE İŞLEME FAALİYETİMİZİ KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLMAKTASINIZ